Hangi SSD Daha Hızlı?

Hangi SSD daha hızlı?

NVMe M.2 SSD‘ler, SATA M.2 SSD’lere kıyasla çok daha yüksek performansa sahiptir.

NVMe M.2 SSD’ler PCIe veri yolunu kullanarak, 6Gbps hıza sahip SATA M.2 SSD’lere göre çok daha yüksek olan teorik 20Gbps’ye varan hızlara sahiptir.